Algemene voorwaarden

  • De Auteursrechten voorwaardes zullen gebruikers informeren dat de inhoud, het logo en andere visuele media die u hebt gemaakt uw eigendom is en wordt beschermd door het auteursrecht.
  • Een Beëindiging clausule zal informeren dat 'accounts op uw website en mobiele app of gebruikers gebruikers die toegang hebben tot uw website en mobiele app (als gebruikers geen account kunnen hebben) in het geval van misbruik kan worden beëindigd wanneer u daar oorzaak voor ziet.
  • Met een Toepasselijk recht zullen de gebruikers welke wetten van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit moet het land zijn waar uw bedrijf is gevestigd of het land van waaruit u uw website en mobiele app uitvoert.
  • Een Links naar andere web sites clausule zal gebruikers informeren dat u niet verantwoordelijk bent voor derden websites waarnaar u verwijst. Dit soort clausule zal in het algemeen gebruikers informeren dat zij verantwoordelijk zijn voor het lezen en voor het instemmen (of niet instemmen) met de voorwaarden of privacybeleid van deze derden.
  • Als uw website of mobiele apps gebruikers in staat stelt om content te creëren en publiek te maken voor andere gebruikers, zal een Inhoud sectie de gebruikers informeren dat zij de eigenaar zijn van de rechten over de inhoud die ze hebben gemaakt.
    De "Inhoud" clausule geeft normaal gesproken aan dat de gebruikers, u (de website of mobiele app ontwikkelaar), een licentie geven waarmee u de inhoud kan delen via uw website/mobiele app en het beschikbaar maken voor andere gebruikers.
    Omdat de inhoud gemaakt door gebruikers publiek is voor andere gebruikers, is een DMCA clausule (of inbreuk op het Auteursrecht) sectie zinvol om gebruikers en auteurs met auteursrecht te informeren dat, wanneer er inhoud is die in schending is met het auteursrecht, u zal reageren op elke DMCA take down aanvraag ontvangen en u de inhoud zal verwijderen.
  • Een beperken wat gebruikers kunnen doen clausule kan gebruikers informeren dat door akkoord te gaan met uw service, ze ook akkoord zijn gegaan met bepaalde dingen niet te doen. Dit kan deel uitmaken van een zeer lange en grondige lijst in uw algemene voorwaarden overeenkomsten om zo de meest hoeveelheid van de negatieve toepassingen aan te geven.
Bron: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

"De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen e-atlete bvba en haar cliënteel. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk mits ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord. Elke vermelde uitvoeringstermijn geldt slechts als streefdatum. De overschrijding van deze termijn kan niet aanzien worden als geldige reden tot verbreking van de overeenkomst en / of aanleiding geven tot enige schadeclaim. Al onze offerten, onder welke vorm ook, worden gegeven ten titel van aanduiding. Klachten betreffende de verstrekte diensten dienen schriftelijk onder de vorm van een aangetekende brief bij ons toe te komen ten laatste veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de factuur beschouwd definitief aanvaard te zijn door de cliënt. Klachten omtrent een deel van de factuur ontslaan de cliënt niet van zijn verplichting de factuur en inzonderheid het niet betwiste deel ervan te betalen binnen de gestelde termijn. Onze facturen zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum d.m.v. overschrijving op onze bankrekening. Bij niet-betaling van de factuur of een deel ervan op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend a rato van 8% op jaarbasis." "Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 50 EUR ten titel van schadebeding voor alle invorderingskosten en contractuele schade. De niet betaling op vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. e-atlete bvba heeft het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ingevolge een faillissement, de aanvraag van een gerechtelijk akkoord, de vereffening of de ontbinding van de cliënt. e-atlete bvba voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer. e-atlete bvba kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst of verlies van de cliënt naar aanleiding van het uitvoeren van een opdracht. e-atlete bvba kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade. Alle intellectuele eigendom (knowhow, auteursrechten, tekeningen en modellen, documenten, presentaties, rekenmodellen, websites, scripts, software, auteursrechten, ...) geproduceerd tijdens de opdracht blijft eigendom van e-atlete bvba tot volledige betaling van de factuur. Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden is de enig bindende. Vrije vertalingen zijn in de Franse en Engelse taal beschikbaar.