Algemene voorwaarden.
De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen e-atlete bvba - ook bekend onder de handelsnaam Upgraders - en haar cliënteel. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk mits ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord. 

Elke vermelde uitvoeringstermijn geldt slechts als streefdatum. De overschrijding van deze termijn kan niet aanzien worden als geldige reden tot verbreking van de overeenkomst en / of aanleiding geven tot enige schadeclaim. 

Al onze offerten, onder welke vorm ook, worden gegeven ten titel van aanduiding. 

Klachten betreffende de verstrekte diensten dienen schriftelijk onder de vorm van een aangetekende brief bij ons toe te komen ten laatste veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de factuur beschouwd definitief aanvaard te zijn door de cliënt. 

Klachten omtrent een deel van de factuur ontslaan de cliënt niet van zijn verplichting de factuur en inzonderheid het niet betwiste deel ervan te betalen binnen de gestelde termijn. 

Onze facturen zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum d.m.v. overschrijving op onze bankrekening. 

Bij niet-betaling van de factuur of een deel ervan op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend a rato van 8% op jaarbasis."

"Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 50 EUR ten titel van schadebeding voor alle invorderingskosten en contractuele schade. 

De niet betaling op vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

e-atlete bvba heeft het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ingevolge een faillissement, de aanvraag van een gerechtelijk akkoord, de vereffening of de ontbinding van de cliënt. 

e-atlete bvba voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer. e-atlete bvba kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst of verlies van de cliënt naar aanleiding van het uitvoeren van een opdracht. e-atlete bvba kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade. 

Alle intellectuele eigendom (knowhow, auteursrechten, tekeningen en modellen, documenten, presentaties, rekenmodellen, websites, scripts, software, auteursrechten, ...) geproduceerd tijdens de opdracht blijft eigendom van e-atlete bvba tot volledige betaling van de factuur.

Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden is de enig bindende.